Wie zijn wij

Moslims die tot de Lahore Ahmadiyya Beweging in de Islam behoren geloven dat er geen god is behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is. Zij geloven ook in de uitspraak van de heilige profeet Mohammed (moge vrede en de zegeningen van Allah op hem rusten): "Ik ben de laatste der profeten, na mij komt er geen profeet". Dit houdt in dat zij geloven dat de heilige profeet Mohammed (vzmh) de allerlaatste profeet is die door Allah naar de wereld is gezonden. Na hem kan er geen oude of nieuwe profeet meer verschijnen. De stichter van de Ahmadiyya Beweging in de Islam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad »

 

Boeddha, een profeet van Allah

hemelvaart

DE HEMELVAART VAN DE PROFEET MOHAMMED

De Miraadj, de hemelvaart van de Heilige Profeet Mohammed (vzmh), vond plaats op de
27ste nacht van de Islamitische maand Radjab. Sommige overleveringen beschrijven
deze hemelreis in detail. Als we echter de Miraadj beschouwen als een fysieke reis,
zonder de spirituele betekenis erachter te begrijpen, verliest het zijn werkelijke
waarde voor de moslimgemeenschap. Wij zullen daarom trachten deze verborgen waarden
uit te leggen.

- Het openen van de borstkas van de Heilige Profeet en het plaatsen van geloof en
wijsheid daarin door Gabriël duidt op het feit, dat het hart van de Profeet
gezuiverd werd van alle lagere gevoelens en dat aan hem en zijn gemeenschap geloof
en wijsheid werden geschonken.

- Het reizen door de Heilige Profeet op de Boerraaq (soort van 'hemeldier') met
grote snelheid wijst erop dat de religie van de Profeet zich zeer snel zal
verspreiden. De geschiedenis getuigt ervan, dat de Islam zich veel sneller heeft
verspreid dan enige andere religie.

- Het opstijgen naar de hemelen en het ontmoeten van de profeten uit het verleden
duidt op de grote hoogten die de Moslims zouden aandoen, en dat alle profeten
onderdeel zijn van één plan en waren opgewekt om de mensheid naar één doel te leiden
- het opstijgen naar grote hoogten.

- Het leiden van de gebeden van de andere profeten door Mohammed is een
veelbetekenende aanwijzing van de beëindiging van het Profeetschap.

- Het bereiken van de verste lotusboom door de Heilige Profeet is een profetie van
het instellen van een nieuwe wereldorde, de Islam. De wortels van de boom wijzen op
het stevige fundament van deze nieuwe orde, en de takken duiden op de leringen van
de Islam, die op ordelijke wijze met elkaar zijn verbonden.

- Het instellen van het gebed, vijfmaal per dag, gebeurde tijdens de hemelreis van
de Heilige Profeet. Het gebed is volgens een overlevering van de Profeet de Miraadj
van de gelovige, en dus de meest aangewezen methode voor hun spirituele verheffing.
Door deze plicht te vervullen, worden alle gelovigen tot deelgenoot gemaakt in de
spirituele hemelreis van de Heilige Profeet. Wat een waardevolle gift aan de
Moslims!

De vraag kan worden gesteld - in geval we de theorie van een fysieke hemelvaart
aanhangen - in hoeverre een menselijk wezen de Almachtige Allah met zijn fysieke
ogen kan zien.

"En toen Mozes kwam op de door Ons toegekende tijd en zijn Heer tot hem sprak, zei
hij: Mijn Heer, vertoon (Uzelf) aan mij zodat ik U mag aanschouwen. Hij zei: Jij
kunt Mij niet zien; maar kijk naar de berg; als deze vast op zijn plaats blijft
staan, dan zul je Mij aanschouwen. En toen zijn Heer Zijn glorie openbaarde aan de
berg deed Hij deze ineenstorten, en Mozes viel in onmacht neer. Daarna, toen hij
bijkwam, zei hij: Glorie aan U! Ik wend mij tot U, en ik ben de eerste van de
gelovigen." (Koran, 7:143)

Het is duidelijk, dat het menselijk oog niet eens een glimp van de Goddelijke glorie
kan verdragen. Hoe was het mogelijk voor de Profeet Mohammed (vzmh) om de volle
glorie van de Almachtige Allah tijdens zijn Grote Reis te ervaren? Het menselijk oog
kan zelfs de zon met zijn schittering en brandend licht niet verdragen. Alleen via
een donker gekleurd glas zou dat kunnen. In gevallen waar het menselijk oog iets
niet rechtstreeks kan zien, kan dus een medium worden gebruikt om het op een andere
manier te bekijken. In het geval van het bekijken van de Almachtige Allah en Zijn
Glorie, is kashaf (visioen) het medium dat wordt gebruikt via welke de mens Allah
kan zien met zijn spiritueel zicht. Daarom zegt Allah over de Hemelvaart: "En het
visioen dat Wij jou toonden maakten Wij slechts tot een beproeving voor de mensen."
(Koran, 17:60)

De droomtoestand, een ervaring die iedereen wel heeft, is anders dan die van een
kashaf. In een droom handelt men - en voelt men zich - alsof men zich in de fysieke
wereld bevindt, maar men ervaart dit tijdens zijn slaap. In de kashaf toestand heeft
men dezelfde ervaring als bij een droom, maar dan terwijl men wakker is (visioen).
In beide gevallen is de ervaring spiritueel van aard. In de kashaf toestand ziet men
de manifestatie van spirituele zaken, en andere dingen die betrekking hebben op de
geestelijke wereld, met zijn/haar spiritueel zicht - een vermogen die Allah heeft
geschonken aan profeten en heiligen.

Uit: Spiritual Note