Wie zijn wij

Moslims die tot de Lahore Ahmadiyya Beweging in de Islam behoren geloven dat er geen god is behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is. Zij geloven ook in de uitspraak van de heilige profeet Mohammed (moge vrede en de zegeningen van Allah op hem rusten): "Ik ben de laatste der profeten, na mij komt er geen profeet". Dit houdt in dat zij geloven dat de heilige profeet Mohammed (vzmh) de allerlaatste profeet is die door Allah naar de wereld is gezonden. Na hem kan er geen oude of nieuwe profeet meer verschijnen. De stichter van de Ahmadiyya Beweging in de Islam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad »

Boeddha, een profeet van Allah

Doel van vasten in de Islam

Doel van vasten in de Islam

"O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het degenen vòòr jullie was oorgeschreven, opdat jullie je mogen hoeden voor het kwaad." Koran 2:183


- Het eerste doel van vasten is, dat het ons in staat stelt onze kracht tot zelfbeheersing te ontwikkelen en te versterken. Dit betekent dat we onwettige verlangens en slechte gewoonten kunnen weerstaan en wij ons dus op die manier kunnen "hoeden voor het kwaad".

- Wanneer je vast en je natuurlijke menselijke drang om je eetlust te bevredigen onderdrukt, ben je bezig je vermogen tot zelfbeheersing uit te oefenen. Hoe meer je een bepaald vermogen of vaardigheid gebruikt, hoe sterker die wordt. De kracht tot zelfbeheersing die door het vasten wordt ontwikkeld, moet dan in het normale dagelijkse leven toegepast worden, zodat je jezelf verbetert.

- Op zoek gaan naar eten, drinken en seks is het meest primaire en diep ingewortelde instinct van een dier, met inbegrip van de mens. Bij het vasten worden we daarom getest om zelfbeheersing te moeten tonen bij de meest krachtige driften in ons.

- Het vasten doet ons eraan herinneren dat het echte en werkelijke leven van de mens iets hogers is dan het bevredigen van je lichamelijke verlangens. Dat ware leven bereiken we door onze menselijke ziel te koppelen met het Goddelijk Wezen en door affectie te hebben voor degenen die op welke manier dan ook in nood verkeren, en hen daadwerkelijk te helpen.

- Het vasten creëert een gevoel van nabijheid tot het Goddelijk Wezen. Wij zijn een belofte met Allah aangegaan dat wij, voor een bepaalde tijd, zullen afzien van bepaalde handelingen. Niemand kan weten of we die belofte hebben gebroken. Maar het is alleen Allah Die ons de hele tijd kan zien. Dat gevoel wordt versterkt in onze harten. Vandaag de dag zijn de mensen zeer bezorgd over hoe menselijke instituten (zoals de overheid) ons in de gaten houden. Hoeveel mensen zijn echter bezorgd over hoe Allah ons in gaten houdt? Zoals Hij zegt in de Koran:

"Nee, maar jullie noemen het Oordeel een leugen. En waarlijk zijn er die over jullie hoeden, Achtenswaardige schrijvers. Zij weten wat jullie doen."
Koran 82:9-12

"En zeker hebben Wij de mens geschapen, en Wij weten wat zijn gedachten hem ingeven, en Wij staan dichter bij hem dan zijn levensader. Wanneer de twee ontvangers ontvangen, zittende aan de linkerkant en de rechterkant, Hij spreekt (zelfs) geen woord of er staat een waker bij hem klaar." Koran 50:16-18

- Allah zegt in verband met het vasten in Ramadan:

"En wanneer Mijn dienaren u vragen stellen omtrent Mij, ben Ik waarlijk nabij. Ik verhoor de smeekbede van de smekeling wanneer hij Mij aanroept. Dus laten zij aan Mijn roep gehoor geven en in Mij geloven, opdat zij de rechte weg bewandelen."
Koran 2:186

- Allah is, hoe dan ook, dichtbij, of wij het nu voelen of niet. Een persoon kan via gebed bewust raken van dit feit, in het bijzonder via gebeden tijdens de maand van vasten, wanneer de gedachte van nabijheid tot Allah in de geest van de vastende persoon ligt. Allah neemt het initiatief in het beantwoorden van gebeden, en zegt dat de mens op zijn beurt de oproep van Allah moet beantwoorden. Dat wil zeggen, in Zijn leer geloven en daarnaar handelen. Allah reikt de mens Zijn hand om die vast te pakken. Daarom dient een persoon de nabijheid tot Allah niet alleen in zijn hart en geest voelen. Hij moet het door daden laten blijken door, uit geloof in Allah, de rechte weg te bewandelen.

- Het is belangrijk om eraan te denken, dat vasten in de islam niet alleen bestaat uit het zich onthouden van eten en drinken, maar eigenlijk van alle soorten van zelfzuchtige verlangens en verkeerde handelingen. Het vasten doe je niet alleen met je lichaam, maar ook met je geest. Het lichamelijke vasten is als een symbool en uiterlijke expressie van het echte, innerlijke vasten. We kunnen zeggen: "Ik onthoud me van alle verkeerde handelingen die ik wens te doen, door me te onthouden van mijn diepste lichamelijke verlangens". De profeet Mohammed heeft gezegd:

"Hij die het uiten van onwaarheden en het handelen daarnaar niet nalaat, Allah heeft het niet nodig dat hij zijn voedsel en drank nalaat."

Dr. Zahid Aziz
(Vertaling: Reza Ghafoerkhan)

Uitgave: IslamLab