Wie zijn wij

Moslims die tot de Lahore Ahmadiyya Beweging in de Islam behoren geloven dat er geen god is behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is. Zij geloven ook in de uitspraak van de heilige profeet Mohammed (moge vrede en de zegeningen van Allah op hem rusten): "Ik ben de laatste der profeten, na mij komt er geen profeet". Dit houdt in dat zij geloven dat de heilige profeet Mohammed (vzmh) de allerlaatste profeet is die door Allah naar de wereld is gezonden. Na hem kan er geen oude of nieuwe profeet meer verschijnen. De stichter van de Ahmadiyya Beweging in de Islam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad »

 

Boeddha, een profeet van Allah

Nieuws

18-07-2024: Het proces van geestelijke zuivering

En de ziel en haar vervolmaking! Zo openbaart Hij aan haar, haar weg van kwaad en haar weg van goed. Degene die het laat groeien, is zeker succesvol, en degene die het begraaft, faalt zeker. (Koran 91:7-10) »

18-07-2024: Kunst van karaktervorming

»

18-07-2024: Belang van kennis

Er zijn vele soorten kennis naast boekenkennis; in feite zijn er vele boekenkenners die zeer weinig weten, en vele geleerde mensen die weinig van boeken afweten. Als u geen titel kunt behalen, probeer in ieder geval kennis »

18-07-2024: Geen dwang in religie

Een basisbeginsel van de Koran luidt: Er is geen dwang in de religie. Dit beginsel vinden wij terug in verschillende andere verzen van de Koran. »

23-03-2024: Doel van vasten in de Islam

»

13-07-2022: Gezin

Het gezin is de basis van de samenleving. Het algehele geluk van de mensen onder normale omstandigheden wordt bepaald door het geluk binnen het gezin, en de stabiliteit en beschaving binnen het gezin is een index van de stabiliteit en beschaving binnen een samenleving. »

23-04-2020: EEN GEZEGENDE RAMADAAN 2020

Ramadanboodschap 2020 »

31-03-2020: MOSKEE-ACIVITEITEN TOT NADER ORDE OPGESCHORT I.V.M. CORONAVIRUSCRISIS IN DE WERELD

BEKENDMAKING opschorting alle activeiten in onze moskee »

28-03-2020: Toespraken

Enkele toespraken i.v.m. wereldcrisis rondom het coronavirus »

27-03-2020: Ramadaanboodschap Amier

En wanneer Mijn dienaren u vragen stellen omtrent Mij, ben Ik waarlijk nabij. Ik verhoor de smeekbede van de smekeling wanneer hij Mij aanroept. »

27-09-2019: Martelaarschap

. . . Deze woorden worden voor martelaren en martelaarschap gebruikt, omdat het leven en de dood van een martelaar een getuigenis is van de waarheid van de islam. Maar wie is een martelaar? Net zoals djihad geen ander woord is voor oorlog, zo kan een moslim ook een sjahied zijn zonder gedood te worden in verband met een strijd »

28-02-2019: Respect voor ieders waardigheid

Werkelijke superioriteit van een mens of een natie over een ander is niet in kleur, rang of rijkdom, maar in morele verhevenheid. Degene die zijn energie steekt in zelfbehoud en goed zijn voor de mensheid is groot en waardig, en heeft het paradijs bereikt, wat het doel van het leven is. Zo iemand heeft God en Zijn schepping gediend en zichzelf waardig gemaakt om de zegeningen van de Almachtige te ontvangen. »

15-11-2018: Houding tegenover andere godsdiensten

Vele godsdiensten claimen Goddelijke openbaring uitsluitend voor zichzelf en menen dat andersdenkenden daar geen recht op hebben. »

28-05-2018: Dagelijkse Koranstudie

»

06-05-2018: Vasten in zomer en winter-een spirituele beschouwing

De Ramadan nadert, en vooral in gebieden met een heel vroege zonsopkomst en een heel late zonsondergang kunnen de vastentijden heel lang zijn. Daardoor zullen vele moslims onwillig of fysiek niet in staat zijn te vasten. In deze Spirituele Noot zullen we trachten een alternatieve visie te geven op vasten in de zomer, waardoor ook deze broeders en zusters desgewenst de Ramadan vastend kunnen doorbrengen. »

06-05-2018: Lailatoel Qadr

Dit is hoofdstuk 97 van de Heilige Koran over de Nacht van Grootsheid of Macht, de Lailat-oel Qadr. Dit was de nacht, die viel in een van de laatste tien dagen van de Ramadan, toen de koran werd geopenbaard. Dit betekent dat in die nacht de Koran geopenbaard begon te worden aan de Heilige Profeet Mohammed, op de leeftijd van veertig jaar, toen hij in de grot van Hira was. »

12-04-2018: Hemelvaart van de heilige profeet Mohammed

De Miraadj, de hemelvaart van de Heilige Profeet Mohammed (vzmh), vond plaats op de 27ste nacht van de Islamitische maand Radjab. Sommige overleveringen beschrijven deze hemelreis in detail. Als we echter de Miraadj beschouwen als een fysieke reis, zonder de spirituele betekenis erachter te begrijpen, verliest het zijn werkelijke waarde voor de moslimgemeenschap. »

10-06-2017: Lailat-oel Qadr (Nacht van Grootsheid)

Al-Qadr -- De Grootsheid 1. Waarlijk hebben Wij het geopenbaard in de Nacht van Grootsheid -- 2. En wat zal u doen begrijpen wat de Nacht van Grootsheid is. 3. De Nacht van Grootsheid is beter dan duizend maanden. 4. De engelen en de Geest dalen daarin neder met toestemming van hun Heer -- voor iedere zaak -- 5. Vrede! het is er tot de opkomst van de morgen. »

03-07-2016: Ied-oel-Fitr boodschap Amier AAL

Lees hier de Ied-oel-Fitr-boodschap 2016 van de amier van de wereldwijde Ahmadiyya Anjuman Lahore »

01-05-2016: Islam tegen discriminatie

De Verenigde Naties herdenken elk jaar op 21 maart de Internationale Dag voor de uitbanning van rassendiscrinimatie. Op deze dag, in 1960, opende de politie in Sharpeville het vuur op vredige demonstraten tegen de apartheid in Zuid-Afrika, waarbij 69 mensen werden gedood. Bij het uitroepen van deze Dag in 1966 werd de internationale gemeenschap opgeroepen om de inspanningen, om alle vormen van rassendiscriminatie uit te bannen, te verdubbelen »

29-09-2015: Actueel Onderwerp

Het komt nogal eens voor dat een ingezonden artikel naar een krant niet geplaatst wordt. De reden die hiervoor gegeven wordt is vaak dat er geen ruimte is voor het artikel of dat het te genuanceerd zou zijn. Hierbij een artikel over de naam jihadist zoals die in de Nederlandse pers gebruikt wordt. De BBC gebruikt het woord niet, maar spreekt van bombers en attackers, om onwetendheid uit de samenleving te halen. »

31-07-2014: Ied-oel Fitr-toespraak 2014

De materiele vooruitgang, waarvan men meende dat het de bron van een groter geluk was voor het menselijk geslacht, heeft in plaats daarvan onnoemelijk veel ellende en onmetelijke verwoesting gebracht. De wereld bevindt zich nagenoeg in een chaotische toestand »

06-10-2011: Eerbetoon aan Abraham

Een uniek aspect van de bedevaartrituelen is dat er in deze belangrijke vorm van aanbidding geen enkele gedenkwaardige gebeurtenis, die betrekking heeft op het leven van de Profeet Mohammed (vzmh) in de Hadjrituelen is opgenomen. »

26-08-2011: Fazl-ul-Bari

Urdu vertaling Sahih al Bukhari met Commentaar verschenen »

10-07-2011: Response to recent controversies concerning Islam's Holy Book

Twee videosessies van de Lahore Ahmadiyya Islamic Society (USA) »

10-06-2011: joden, christenen en moslims

Wat hebben wij met elkaar? Ons gemeenschappelijk erfgoed! Doel van het symposium is om een breed publiek van geinteresseerde Hagenaars en anderen kennis te laten maken met de gemeenschappelijke wortels van de drie wereldgodsdiensten: jodendom, christendom en islam. »

06-05-2011: Respect en gehoorzaamheid aan de ouders

En jouw Heer heeft verordend dat jullie niemand dienen dan Hem, en (dat jullie) goeddoen aan jullie ouders. Als een van hen of zij beiden een hoge leeftijd bereiken bij jou, zeg dan niet 'Foei' tegen hen en berisp hen niet, en spreek vriendelijke woorden tegen hen. En bescherm hen uit genade onder de vleugel van nederigheid, en zeg: Mijn Heer, heb genade met hen, omdat zij mij grootbrachten (toen ik) klein (was). »

06-04-2011: Message on the 'Burn a Quran Day' (9/11/2010)

The insane threats of Quran burning by Pastor Terry Jones are an example of extreme bigotry against another religion. Islam, a religion which stands second in the world after Christianity based on the number of adherents, is being portrayed by this person as an extremist religion. The paradox is that he who dubs Muslims as extremists and sets out to burn the Holy Scripture of Islam forgets that he is an extremist himself. »

24-10-2010: Paneldiscussie in het Engels

Panel discussie bestaande uit afgevaardigden van de joodse, christelijke, unitariers en islamitische geloof, en georganiseerd door Columbus Metropolitan Club. Onderwerp: Passion and Prejudice Threaten Freedom; Religious Reality in America »

01-10-2010: Geleerden weerleggen uitspraak Wilders

De uitspraak van PVV-voorman Geert Wilders 'er bestaat geen gematigde islam', is onjuist, onwaar en een poging om een hele bevolkingsgroep aan de hand van haar religieuze identiteit te bestempelen als extremistisch. »

30-09-2010: Farao

Het is interessant te vermelden dat de Torah vermeldt dat Farao en al zijn strijdwagens onder zee verdwenen als stenen. De Koran spreekt dit tegen en zegt dat het lichaam van Farao behouden zou blijven. »

29-09-2010: Preek in het Engels: Rev. Deborah C. Lindsay over "Islamophobia"

In de Verenigde Staten zien we vandaag de dag een toenemende vrees en vooroordeel aangaande het moslimgeloof. Rev. Deborah Lindsay reflecteert over de dringende noodzaak tot begrip en het bevorderen van vrede. »

16-09-2010: Deelname Herdenking 9_11 AAIIL-USA

Op 11 september 2010 werd een Interfaith Solidarity Event georganiseerd in de First Unitarian Universalist Church in Columbus Ohio, USA, waar ook onze zusterorganisatie, Ahmadiyya Anjuman Ishaat-Islam Lahore, USA (AAIIL-USA) is gevestigd. »

20-08-2010: Mijn SAii online op 27-08-2010

De ontwikkeling van de nieuwe site vordert goed. EMENI Automatiseringstechnieken heeft gemeld dat de module Mijn SAii op vrijdag 27 augustus a.s. online gaat. »

18-07-2010: Nieuwe website moslim.org

Om aan de hedendaagse behoeften van het brede publiek en van de sympathisanten te kunnen voorzien heeft Stichting Ahmadiyya Isha'at-i-Islam besloten... »

: Bedevaart en Ied-oel Adha

Ten einde deze uiteengegane religien opnieuw te laten samenkomen, zond de Goddelijke wijsheid derhalve het laatste geloof naar de plaats die de eerste was waar een religieus monument was gebouwd, om de mensheid terug te roepen naar de oorspronkelijke beginselen van de religie ? de eenvoudige fundamenten die verloren waren gegaan in een mistige doolhof van details van religieuze doctrines, ceremonien en controverses. »

: Test

»

: Islam tegen discriminatie

Een arabier is niet beter dan een niet-arabier; noch is de blanke man beter dan de zwarte of de zwarte beter dan de blanke; behalve dan door het Godsbewustzijn (taqwa) dat hij verkregen heeft. »

: Ied-oel-Fitr-boodschap 2017

Weet dat Allah leven aan de aarde geeft na haar dood. (Koran, 57:17) »